Bakgrund

I Sverige och hela Europa investeras stora ständigt belopp i persondatorer och programvara. Motsvarande investering i utbildning är vanligen otillräcklig. Resultatet är att nyttoeffekten av investeringarna blivit lägre, eller kommit senare än beräknat. Det har saknats en certifiering som visar om en person har baskunskaper för att rätt hantera en persondator. Man har heller inte på ett entydigt sätt kunnat mäta vilket resultat en utbildning gett.

Finland tog upp problemet först, och det Finska Dataförbundet, med stöd från Utbildningsministeriet, tog fram ett koncept för att examinera och utfärda ett Datakörkort.

Dataföreningen i Sverige lanserade det Europeiska Datakörkortet, ECDL, eller European Computer Driving Licence, augusti 1996.

Projektet syftar till att öka IT-kompetensen i näringsliv, förvaltning och skolan genom att skapa en certifiering för datakompetens genom examination i Sverige. Examinationen består av delprov som ska avläggas hos ett auktoriserat testcenter.

ECDL, är i sig en stimulansfaktor för att lära sig mera – och gör individen mer attraktiv på arbetsmarknaden.

De europeiska dataföreningarnas organisation, CEPIS, har stått fadder för projektet som har drivits fram av de nordiska dataföreningarna. Utöver de nordiska länderna har även Irland, England, Nederländerna, Österrike, Frankrike och Italien deltagit i den projektgrupp som utvecklade det Europeiska Datakörkortet, ECDL.

ECDL finns tillgänglig i de flesta länderna i Europa samt även i ett flertal länder utanför Europas gränser (totalt 148 länder) genom ICDL (Internationell Computer Driving Licence) och är en av de mest accepterade standarder för certifiering av datakompetens, internationellt. EU stöder projektet som ett av 27 delprojekt inom en totalsatsning för att höja IT-kompetensen i Europa.
 

Pilotverksamhet

Innan starten 1996 genomfördes en pilotverksamhet i fem länder, och ett stort antal elever testades för att lägga fast en rimlig nivå för baskompetens. Projektet fick redan från starten ett mycket starkt stöd från näringsliv och förvaltning, och engagemanget var mycket stort inom projektgruppen och pilotbolagen. I Sverige deltog följande organisationer I pilotprojektet:

  • Telia Data
  • Sparbanken Sverige
  • Ericsson, Öppna Dataskolan
  • Trygg Hansa
  • AMS
  • Botkyrka kommun

Pilotverksamhetens resultat utvärderades och erfarenheterna ligger till grund för basversionen av det Europeiska Datakörkortet, ECDL.
 

Målgrupper

Det finns i huvudsak två målgrupper:

  • grundutbildade från skolan, utbildningsorganisationer och företag. Certifieringen är då ett kompetensbevis och en naturlig avslutning på utbildningen.
  • yrkesverksamma som redan arbetar vid en dator och har viss grundutbildning. Vissa kan certifiera sig direkt, andra behöver kompletterande utbildning.

Gemensamt för båda grupperna är att ECDL stimulerar till att lära sig lite mera för att få ett attraktivt kompetensbevis.
 

Testcenter

Grundstenen utgörs av de Auktoriserade Testcenter som finns runt om i landet. Hit kan företag, privatpersoner, organisationer och andra vända sig för testning. Beroende på vilka behov du eller din organisation har så tar Testcentren fram den utbildning som passar just er. Många av de företag och organisationer som är auktoriserade Testcenter har utbildning som sin huvudverksamhet. För dem är våra produkter värdefulla instrument för att certifiera inlärda kunskaper i olika programvaror. På många Testcenter finns även möjlighet till individuella utbildningar och färdiga utbildningspaket.