Testresultat

Hur visas testresultatet?

Resultatet visas i procent, och anger antalet frågor som besvarats korrekt i förhållande till det totala antalet frågor i testet. Om totalresultatet visar 75% betyder det att 75% av testets frågor besvarats korrekt, d v s om testet bestod av 20 frågor så har 15 av dessa frågor besvarats korrekt.
 

Kategoriresultat

Det kunskapsområde som testet ska mäta är indelat i ett antal kategorier. Kategoriresultatet visar antalet korrekt besvarade frågor i en relation till det totala antalet frågor i denna kategori.
 

Exempel:

Om ett test består av 20 frågor och mäter ett område som är indelat i 4 kategorier så är det inte säkert att frågorna är jämt fördelade över kategorierna, eftersom kategorierna kan vara olika omfattande samt ha större eller mindre vikt i förhållande till varandra. T ex kan man i en kategori få (slumpvis) 5 frågor. Du besvarar 2 av dessa 5 korrekt, alltså har du 40% rätt. I nästa kategori får du (också slumpvis) 2 frågor. 1 fråga svarar du rätt på. Du har då 50% rätt i den kategorin.

En testtagare som lyckas väl på en enda, men stor och omfattande kategori, och lyckas sämre på flera, mindre kategorier kan ha ett godkänt totalresultat. Kategoriresultatet behöver därmed inte ha något starkt samband med totalresultatet. Syftet med testerna är att ta reda på om testtagaren sannolikt har, eller inte har, de kunskaper som efterfrågas för kunskapsområdet.

Antalet frågor i ett certifieringstest kan variera beroende på kunskapsområdets storlek, testets önskade mätsäkerhet, typen av frågor som testet består av etc. Eftersom vissa kategorier representeras av ett mindre antal frågor i testet är det riskabelt att dra några som helst slutsatser av kategoriresultaten.

Det enda som är riktigt intressant är därför testets totalresultat. Om Testtagaren önskar information om inom vilka delområden han/hon behöver förbättra sina kunskaper finns det information om vilka kunskaper som krävs i kunskapskraven för testet.